Regulamin sklepu Internetowego upasibrzuszka.pl

1 Słowniczek

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. SPRZEDAWCA - firma: Manufaktura Justyna Kusińska, ul. Kopernika 23 lok 13, 00-359 Warszawa (Polska), NIP 118-188-55-91
 2. ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Duża 32, 05-270 Marki
 3. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: zamowienia@upasibrzuszka.pl
 4. NUMER TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: 534 242 483
 5. GODZINY PRACY: codziennie, w godzinach 10-17 (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy)
 6. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy prowadzony przez firmę Manufaktura Justyna Kusińska. dostępny pod adresem URL www.upasibrzuszka-brodno.pl
 7. UŻYTKOWNIK - każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli UŻYTKOWNIKA, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane.
 9. Funkcję biura obsługi klienta pełni lokal przy ul.Dużej 32 w Markach 05-270 w godzinach 14.30-17.00 od poniedziałku do piątku.

2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO, znajdującego się pod adresem URL www.upasibrzuszka.pl w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy, której stronami są SPRZEDAWCA oraz UŻYTKOWNIK.
 2. Każda osoba dokonująca zakupów w SKLEPIE INTERNETOWYM potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w niniejszej formie.
 3. Każdy UŻYTKOWNIK serwisu zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także UŻYTKOWNIK zobowiązuje się poszanowania dobrych obyczajów.

3 Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty zamieszczone w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 2. Zakupione produkty dostarczane są UŻYTKOWNIKOWI przez SPRZEDAWCE za pośrednictwem DOSTAWCY, na wskazany przez KLIENTA.
 3. Ceny podane w SKLEPIE INTERNETOWYM są cenami brutto.

4 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu produktu znajdującego się w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez złożenie zamówienia.
 2. Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO należy skompletować zamówienie (które będzie widoczne na stronie "koszyk"), a następnie wypełnić formularz zamówienia i wybrać sposób płatności. Następnie należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na odpowiedni przycisk. Takie działanie oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Każde zamówienie jest weryfikowane w sposób zautomatyzowany, poprzez wysłanie odpowiedniego maila na podany przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail w formularzu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza iż zamówienie zostało złożone w sposób prawidłowy
 4. SPRZEDAWCA przewiduje zamieszczanie w SKLEPIE INTERNETOWYM produktów w promocyjnych cenach. Promocyjne produkty wystawiane są okresowo, a ich ilość może być ograniczona. Zamówienia na te produkty przyjmowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

5 Realizacja zamówienia

 1. UŻYTKOWNIK, podczas składania zamówienia, zobowiązany jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawidłowych informacji SPRZEDAWCA ma prawo odmówić realizacji zamówienia a także może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
 2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM drogą mailową lub telefoniczną celem potwierdzenia lub realizacji zamówienia.
 3. SPRZEDAWCA realizuje zamówienia niezwłocznie - w terminie ustalonym z UŻYTKOWNIKIEM.
 4. Za datę otrzymania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe SPRZEDAWCY pełnej ceny produktu.
 5. Termin realizacji zlecenia może się wydłużyć, o czym SPRZEDAWCA poinformuje UŻYTKOWNIKA mailowo lub telefonicznie.

 6 Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres biuro@upasibrzuszka-brodno.pl.
 3. Podczas wnoszenia o reklamację prosimy podać:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.)
  • przedmiot
  • przyczynę reklamacji
  • dane kontaktowe
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia , maksymalnie w terminie 14 dni roboczych.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7 Odstąpienie od umowy

 1. W terminie 10 minut od chwili złożenia zamówienia UŻYTKOWNIK ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Prawo wskazane w tym paragrafie dotyczy tylko sprzedaży, której stroną jest osoba fizyczna, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zamówienie można odwołać przez pocztę elektroniczną wysyłając maila o tytule "Anulowanie zamówienia [nazwa produktu]", wpisując po słowie "zamówienia" odpowiednią nazwę produktu.
 4. SPRZEDAWCA nie odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich, które utrudniają realizację zamówienia.
 5. SPRZEDAWCA nie odpowiada za nieotrzymanie przez Użytkownika produktów z przyczyn leżących po stronie UŻYTKOWNIKA.
 6. W przypadku prawidłowego odebrania zakupionego produktu, zamówienie uważa się za zrealizowane.

8 Postanowienia końcowe

 1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści, które UŻYTKOWNICY kierują do SPRZEDAWCY, jeśli treści te dotyczą kwestii związanych z funkcjonowaniem SKLEPU INTERNETOWEGO oraz jeśli SPRZEDAWCA uzna, że są one warte upublicznienia.
 5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz zasadach funkcjonowania SKLEPU INTERNETOWEGO.
 6. Wszelakie zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed opublikowaniem zmian na stronie SPRZEDAWCY.
 7. Niniejszy Regulamin chroniony jest prawem autorskim.